Özel Öğrenme Güçlüğü

ozel-ogrenme-guclugu

Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler;  zihinsel kapasitelerinin yaşına göre normal veya normalin üstü olmasına ve herhangi bir duyusunda (görme, işitme vb) yetersizliği olmamasına rağmen, dili yazılı ya da sözlü anlama ve kullanabilme için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında sorun yaşayan, bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, matematik, akıl yürütme, motor ve organizasyon becerilerini olumsuz etkileyen yapısal bir sorunları olan, örgün eğitim programlarında zekâ düzeyine ve yaşıtlarına oranla düşük başarı gösteren bireyler olarak tanımlanmaktadır.
 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler farklı alanlarda yetersizlikler gösterebilmektedir. Bu alanlar genellikle okuma, yazma, matematik ve dil gelişimleri olarak karşımıza çıkmaktadır 

Özel öğrenme güçlüğü alanda tanımlanan yetersizliklerin arasında; okuma, yazma, dinleme, anlama, konuşma, düşündüklerini ifade edebilme, imlâ, matematik problemleri çözme ve hesaplama gibi yetersizlikler biçiminde kendisini gösterebilen, sözlü ya da yazılı dili anlamaya veya kullanmaya ilişkin beceriler yer almaktadır

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Ölçütleri

1.Hatalı veya yavaş ve zorlanarak okuma, sıklıkla kelimeleri tahmin etme veya kelimeleri seslendirmede güçlükler yaşama,
2.Okunan metni anlamada güçlükler yaşama,
3.Yazımla ilgili güçlükler yaşanması, 
4.Yazılı anlatımda karşılaşılan güçlükler, 
5.Sayıları algılama, sayı olguları veya hesaplamalarda zorluklar,
 6.Matematiksel akıl yürütme ile ilgili zorluklar. 

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Özellikleri 

1. Erken çocukluk döneminde dil gelişiminde gecikme, 
2. Kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük, 
3. Yetersiz sözcük dağarcığı, 
4. Sözcük bulmada ve isimlendirmede güçlük, 
5. Temel sözcükleri karıştırmak (koşmak, yemek, vermek gibi), 
6. Sözcük, hece çevirmek (mavi yerine vami, sifon yerine fison gibi), 
7. Harf-ses ilişkisini öğrenmede güçlük, kafiyeli sözcükleri kullanmada zorluklar görülmektedir 

Tüm bunlarla birlikte; öğrenme güçlüklü öğrencilerdeki okul başarısızlığı okuma, yazma, matematik gibi akademik alanlarda gözükmekte ve öğrenmede güçlükler kendini göstermektedir.  Bundan dolayı bu sorunlarla karşılaşan öğrencilerin erken dönemde tanımlanarak önlemlerin alınması, öğrenme güçlüğü özelliklerine uygun olarak hazırlanmış destek eğitimlerinin verilmesi onlar için faydalı olmaktadır.


Özel öğrenme güçlüğünün sınıflandırılması

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde problemler bir veya daha fazla alanda kendini gösterebilmektedir. Bundan dolayı bu alanların belirlenip öğrenciye uygun eğitim ortamlarının sunulması için özel öğrenme güçlüğünün hangi alt grubunda öğrencinin yer aldığının belirlenmesi de gerekebilir. 
 Özel öğrenme güçlüğünün toplam dört başlık altında sınıflandırılmıştır.  Buna göre öğrenme bozuklukları: 
       1. Okuma bozukluğu (Disleksi),
 2. Matematik öğrenme bozukluğu (Diskalkuli),
 3. Yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi),
   4.Başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu  olmak üzere, toplam dört başlık altında toplanmıştır. 

Okuma Bozukluğu (Disleksi)  Disleksi olarak da bilinen okuma güçlükleri bireyin normal bir zekaya sahip olması ve akranlarıyla aynı eğitimi almasına rağmen okuma geriliği anlamına gelmektedir . Harf, hece, kelime tanıma, kelime bilgisi, uygun okuma stratejisi kullanma, ortak metin yapısında ayrım, doğru ve akıcı okuma ile okuduğunu anlama sorunları özel öğrenme güçlüğü olan çocukların en sık karşılaştığı problemlerdendir 

Matematik öğrenme bozukluğu  (Diskalkuli) Bireyin matematiksel becerilerinin kronolojik yaşı ve ölçülen zekâ düzeyine göre, aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, beklenen düzeyin belirgin bir şekilde altında olması şeklinde tanımlanmıştır. 

Matematik alanında görülen öğrenme güçlüklerinden bazıları şunlardır; 

1.Kavramsal anlama, 
2.Yazılı sayı sembolleri,
3. Aritmetik işlemler, 
4. Ölçüler, 
5. Hesaplama işlem aşamalarında yetersizlikler ve zayıf hesaplama becerileri, 
6. Ritmik sayma ve sayı bilgisinde sınırlılık, 
7. Otomatikleşme becerilerinde zayıflık, 
8. Okuduğu problemleri anlayarak çözme gibi becerilerde yetersizlikler görülür. 

Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi) Disgrafi, bireyin normal zeka ve yeteneklere sahip olmakla birlikte, ince motor becerilerine bağlı güçlüklerden dolayı yazma becerileri problemli olan bireyler için kullanılan bir terimdir. Yazılı anlatım bozuklukları, bireyde okunaksız el yazısı, harf şekillerinde bozulmalar, yazmada yavaşlık, yazım hataları ile ortaya çıkan yazılı metin oluşturma güçlüğü ile okuma ya da sözel ifade bozukluklarından kaynaklanmayan, düşünceleri yazılı şekilde ifade etme güçlüğünün bir birleşimi olarak tanımlanmaktadır 


Başka Türlü Adlandırılamayan Öğrenme Bozukluğu : Özgül bir Öğrenme Bozukluğu tanı ölçütlerini karşılamayan, öğrenmede sorun yaşayan bireyleri adlandırır.  Verilen tanı ölçütleri şunlardır: Uygulanan her bir testte kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitimle beklenenin önemli ölçüde altında olmayan test başarısı göstermesi. Ancak, okul başarısını bir arada önemli ölçüde etkileyen, her üç alandaki (okuma, matematik, yazılı anlatım) sorunların var olması 

Bakırköy Duyu Bütünleme